สายเย็ด แพทย์จิตเวชถูกเหยียดหยามอย่างมากและเกิดจากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางเพศและลูกน้ำ; ส่วนที่ 2 แอบเย็ด